Author: Системен администратор

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Уведомление

Read More

Доставка на 1 брой нов комбиниран багер – товарач

Документация_багер Обявление Решение-58 Документация Протокол_1 Протокол_2 Протокол-3 Доклад Решение-83 Договор Съобщение Комисията определя дата и час за публично отваряне на запечатаните, непрозрачни пликове с надпис “Предлагани ценови параметри” на допуснатите участници, а именно – 18.10.2016г., 10:00 часа в стая 4, ет.2, находяща се в административната сграда на дружеството – гр. Исперих, ул. “Боровец” №1 (Публикувано […]

Read More

О Б Я В А

Предложение на нови цени за доставяне вода, отвеждане на отпадни и дъждовни води и пречистване на отпадъчни и дъждовни води на потребителите. Обява цена

Read More

Съобщение

На основание Закона за регулиране на В и К услуги и във връзка с изискванията на Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, приета с ПМС № 8 от 18.01.2016 г. (обн. ДВ бр.6 от 22.01.2016 г.), „ВиК” ООД  гр. Исперих УВЕДОМЯВА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, че предстои изготвяне и представяне за одобрение в Комисията […]

Read More

Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение за нуждите на „ВиК” ООД гр. Исперих

Адм. сведения Пр.4 Декл.по чл.47, ал.9 за обст. по,ал.1,2 и 5 ЗОП Пр.5 Декл.чл.56,ал.1,т.12 ЗОП Пр.6 Оферта Приложение 1 Проект договор Техн. предл. Пр. 2 Ценово предл. Пр.3 Изисквания http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9052164 Протокол   Договор

Read More

Доставка на горива(автомобилен бензин А-95Н, дизелово гориво и пропан-бутан) за нуждите на “ВиК”ООД гр.Исперих

Решение  Договор

Read More

Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение за нуждите на „ВиК” ООД гр. Исперих

Договор Адм. сведения Пр.4 Декл.по чл.47, ал.9 за обст. по,ал.1,2 и 5 ЗОП Пр.5 Декл.чл.55,ал.5 ЗОП Пр.7 Декл.чл.56,ал.1,т.12 ЗОП Пр.6 Документация Обявление Оферта Приложение 1 Проект дог. Пр.8 Решение Техн. предл. Пр. 2 Ценово предл. Пр.3 Писмо до участници в ОП Доставка на ел енергия Протокол №1 ОП Доставка на ел енергия Протокол 2 Решение […]

Read More

Предстоящо спиране на водоподаването!

Уважаеми жители на гр. Исперих и с. Лъвино. Поради извършване на строителни ремонти  от “Енерго-Про” и предстоящо прекъснато електрозахранване на ПС “Исперих”  Ви уведомяваме, че на 15.02.2016г. (понеделник) ще бъде спряно водoподаването в периода от 09:00 до 16:00. Предварително благодарим за проявеното разбиране и търпение!

Read More

Доставка на водомери за нуждите на “ВиК” ООД гр. Исперих

Декл. по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 обр.3 Декл. по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 обр.3а Декл. по чл.56, ал.1, т.6 обр.5 Декл. по чл.56, ал.1, т.8 – обр.6 Декл. по чл.56, ал.1, т.12 – обр.7 Документация Обявление Оферта за участие обр.1 Предст. на участник обр.2 Проект договор Решение Списък документи – обр.8 Списък по […]

Read More

ОТЛОЖЕНО Предстоящо спиране на водоподаването!

Уважаеми жители на гр. Исперих и с. Лъвино. Поради извършване на строителни ремонти  от “Енерго-Про” и предстоящо прекъснато електрозахранване на ПС “Исперих”  Ви уведомяваме, че на 05.02.2016г. (петък) ще бъде спряно водoподаването в периода от 09:00 до 16:00. Предварително благодарим за проявеното разбиране и търпение!   Поради лоши метеорологични условия ремонта е отложен за неопределено време.

Read More