Важна информация

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ С ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ


От непрекъснатите контакти с клиентите ни сме достигнали до убеждението, че най-често конфликти при разрешаване на проблемни ситуации възникват, поради недостатъчна информираност на потребителите на ВиК услуги за правилата в държавата, които уреждат взаимоотношенията между ВиК дружеството и клиентите. Основните нормативни документи, регламентиращи предоставянето на ВиК услуги са:
– Наредба № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи;
– Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор „ВиК” ООД – гр. Исперих;
– Закон за управление на етажната собственост;
– Наредба № 4 от 17 юни 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации;
– БДС EN 14154-1:2005+А2:2011 Водомери. Част 1: Общи изисквания;
– БДС EN 14154-2:2005+А2:2011 Водомери. Част 2: Монтиране и условия на използване;
– Директива 2004/22/ЕО относно измервателните уред (MID)
Във връзка с това сме предприели разяснителна кампания за най-честите проблеми в ежедневната ни практика, справедливото разрешаване на които е важно и за двете страни. Много често срещаме негодувание от клиентите в резултат на
големи водни количества, начислени като разпределение от общия водомер в сградите в режим на етажна собственост (СЕС) или в обекти с повече от един потребител, но с едно водопроводно отклонение (бивши стопански дворове, кооперативни пазари и др.). В този смисъл е необходимо да изясним следното:


Всички собственици на апартаменти и други помещения в СЕС са и съсобственици(с определен процент идеални части) на общите части на СЕС, които включват не само общите помещения, но и общите части на ВиК инсталациите на сградите. Това е фактическото и правното основание, от което произтичат действащите в държавата правила за определяне на консумацията на вода от потребителите в СЕС и в обекти с повече от един потребител, а именно:


1. Границата на собственост е общият водомер.
2. Уредът за търговско мерене (по който се фактурира изразходваната вода) е общият водомер, а индивидуалните водомери (тези след общия водомер) са уреди за справедливо разпределение на отчетената от общия водомер вода.

3. Отчитането на показанията на водомерите се извършва както следва:
• общият водомер се отчита ежемесечно от отчетника на ВиК дружеството;
• индивидуалните водомери могат да бъдат отчитани по следните начини:
– от отчетника на ВиК дружеството;
– от представител на живущите, упълномощен от общото събрание на СЕС, или от представител на обектите с повече от един потребител;
– чрез самоотчети;
4. Причините за формиране на разлика за разпределение от общия водомер са следните:
• Неосигуряване на ежемесечен достъп от всички потребители за отчитане на водомерите, в резултат на което се начислява приблизителна консумация (усреднена от последните два отчета, съгласно нормативните документи) и съответно неточно изчисляване на разпределението. Този проблем става най-сериозен при наличие на течове в необитаеми апартаменти / имоти и невъзможността да бъдат отчетени водомерите им.
• Мерене до цял кубичен метър, без отчитане на литрите, съгласно нормативните документи.


Пример:Ако на 30 водомера показанията след цял куб.м са до 500 литра (например около 300 литра), сумата от литрите на всички тези водомери ще бъде около 9 куб.м, които ще бъдат отчетени само по общия водомер и ще бъдат разпределени като разлика.
• Неточно мерене на консумираната вода:
– неизправни индивидуални водомери, неотговарящи на изискванията на стандартите;
– хидравлични причини (неправилно изпълнение на водомерния възел, работа на индивидуалните водомери с различна грешка при различните дебити);
– течове на малки водни количества, които са извън работния диапазон дори на изправен съгласно стандартите водомер.


Пример:Малките течове от тоалетни казанчета и чешми не могат да се измерят от индивидуалните водомери, тъй като водните количества от тях са по-малки от границата на протичане на индивидуалните водомери. Но когато в една водопроводна инсталация има няколко такива теча, сумарното водно количество от всички течове е по-голямо от границата на протичане на общия водомер и той може да измери количеството на течовете. Например, ако от четири чешми има течове, представляващи струи с размер 1,5 мм, от всяка чешма ще изтичат по 13,25 л/ч. и това водно количество няма да се измерва от съответния индивидуален водомер. Обаче от четирите теча водното количество ще бъде 53 л/ч. Това водно количество ще се измерва от общия водомер, защото то е по-голямо от границата на протичане на общия водомер. За един месец водното количество от четирите теча ще бъде 35 616 л ( 35,6 куб.м ), количество, което ще се разпредели на всички индивидуални водомери от водопроводната инсталация на блока.


Примерът е илюстративен и не обхваща всички възможни случаи.


• Ползване на вода без отчитането й с водомер : Съгласно Наредба № 4 изразходваната вода се отчита по водомери, одобрени по реда на Закона за измерванията. Всички случаи на ползване на вода в СЕС без измерване са нарушения, които ощетяват не ВиК дружеството, а живущите в сградата етажна собственост. Възможните случаи на ползване на вода без измерването й са:
– от общи чешми (в мази, тавански и общи помещения);
– от инсталацията за топла вода (ако има такава), която не се ползва по предназначение, но е под налягане и се ползва студена вода от нея;
– от течове по общите части на водопроводната инсталация;
– чрез умишлено въздействие върху измервателния уред;
– чрез незаконни връзки.
5. Начините за разпределение на разликата от общия водомер са:
• пропорционално на отчетената от индивидуалните водомери вода, т.е. каквото е процентното участие на потребителя в сумата на консумациите по индивидуалните водомери, с такъв процент участва в разпределянето на разликата от общия водомер. Този начин е регламентиран от нормативните документи и тъй като не твърдим, че е най-справедливия, допускаме използване и на:
• други начини, които са удостоверени с протокол от общото събрание на СЕС (на квадратен метър жилищна площ, на брой живуши, на брой апаратаменти, на некоректен клиент в СЕС, др.). От всичко изложено до тук и защото ни е грижа за доброто обслужване на клиентите, искаме да насочим вниманието им към основополагащия фактор за всички конфликти и недоразумения, които възникват между ВиК дружеството и нашите клиенти:

                                          ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕДОВЕН ДОСТЪП ДО ВОДОМЕРИТЕ!


Осигуряването на достъп до водомерите гарантира:
• равномерно фактуриране на изразходваната вода, което е в помощ на семейния бюджет. Това е особено важно през зимния сезон за водомерите в зазимени шахти. Имаме готовност за ежемесечно отчитане и през зимния сезон на зазимените шахти, но са необходими усилия и от страна на клиентите, състоящи се в разкриване и последващо зазимяване на водомерната шахта.
• точно изчисляване на разликата за разпределение от общия водомер чрез редовно отчитане на индивидуалните водомери, с което ще се избегнат екстремни стойности на разликата за разпределение.


Когато има диалог между потребителите и ВиК служителите, конфликтните ситуации са по-малко и, ако има такива, се разрешават по-лесно. Най-сигурният начин за добър диалог е да бъде упълномощен представител (в СЕС), който да контактува със служителите на ВиК дружеството по всички въпроси относно доставянето на ВиК услуги. Ние работим в интерес на клиентите и затова разчитаме на тяхното съдействие, най-вече в осигуряването на достъп!