Blog

Съобщение

На основание Закона за регулиране на В и К услуги и във връзка с изискванията на Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, приета с ПМС № 8 от 18.01.2016 г. (обн. ДВ бр.6 от 22.01.2016 г.), „ВиК” ООД  гр. Исперих УВЕДОМЯВА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, че предстои изготвяне и представяне за одобрение в Комисията за енергийно и водно регулиране – гр. София на бизнес плана за развитието и дейността на „ВиК” ООД  гр. Исперих за регулаторния период 2017-2021 г. Неразделна част от бизнес плана е заявлението за утвърждаване на цени на В и К услугите за регулаторния период 2017-2021г.