Blog

Доставка на ел. енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение за нуждите на “ВиК” ООД гр. Исперих

 1. Документация
 2. Обявление
 3. Решение
 4. Оферта Приложение 1
 5. Проект дог. Пр.8
 6. Техн. предл. Пр.2
 7. Ценово предл. Пр.3
 8. Адм. сведения Пр.4
 9. Декл. чл.47,ал.1,2 и 5ЗОП Пр.5
 10. Декл. чл.55,ал.5 ЗОП Пр.7
 11. Декл. чл.56,ал.1,т.12 ЗОП Пр.6

Писмо до участниците

решение

protokol 1

protokol 2

Договор

плащане 31.03.16