Blog

Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение за нуждите на „ВиК” ООД гр. Исперих

Адм. сведения Пр.4

Декл.по чл.47, ал.9 за обст. по,ал.1,2 и 5 ЗОП Пр.5

Декл.чл.56,ал.1,т.12 ЗОП Пр.6

Оферта Приложение 1

Проект договор

Техн. предл. Пр. 2

Ценово предл. Пр.3

Изисквания

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9052164

Протокол

 
Договор