Blog

Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение за нуждите на „ВиК” ООД гр. Исперих

Договор
Адм. сведения Пр.4

Декл.по чл.47, ал.9 за обст. по,ал.1,2 и 5 ЗОП Пр.5

Декл.чл.55,ал.5 ЗОП Пр.7

Декл.чл.56,ал.1,т.12 ЗОП Пр.6

Документация

Обявление

Оферта Приложение 1

Проект дог. Пр.8

Решение

Техн. предл. Пр. 2

Ценово предл. Пр.3

Писмо до участници в ОП Доставка на ел енергия

Протокол №1 ОП Доставка на ел енергия

Протокол 2

Решение 27