Blog

Доставка на водомери за нуждите на “ВиК” ООД гр. Исперих

Декл. по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 обр.3 – Публикувано на 01.02.2016г.

Декл. по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 обр.3а – Публикувано на 01.02.2016г.

Декл. по чл.56, ал.1, т.6 обр.5 – Публикувано на 01.02.2016г.

Декл. по чл.56, ал.1, т.8 – обр.6 – Публикувано на 01.02.2016г.

Декл. по чл.56, ал.1, т.12 – обр.7 – Публикувано на 01.02.2016г.

Документация – Публикувано на 01.02.2016г.

Обявление – Публикувано на 01.02.2016г.

Оферта за участие обр.1 – Публикувано на 01.02.2016г.

Предст. на участник обр.2 – Публикувано на 01.02.2016г.

Проект договор – Публикувано на 01.02.2016г.

Решение – Публикувано на 01.02.2016г.

Списък документи – обр.8 – Публикувано на 01.02.2016г.

Списък по чл.51, ал.1,т.1 обр.4 – Публикувано на 01.02.2016г.

цен. предложение обр.10 – Публикувано на 01.02.2016г.

Техн. предл. обр. 9.1,9.2 и 9.3 – Публикувано на 01.02.2016г.

Отгови на въпроси – Публикувано на 01.02.2016г.

До участници в ОП Доставка на водомери – Публикувано на 15.03.2016г.

Протокол 1 ОП Доставка на водомери Публикувано на 23.03.2016г.

Протокол 2 по ОП Доставка на водомери –Публикувано на 23.03.2016г.

Решение  – Публикувано на 23.03.2016г.

Договор – Публикувано на 22.04.2016г.