Blog

Доставка на нетна активна електрическа енергия и координиране на балансираща група за обекти на „В и К” ООД гр.Исперих

Документация –   Публикувано на 04.03.2017г.

ЕЕДОП – образец –  Публикувано на 04.03.2017г.

образци на документи   – Публикувано на 04.03.2017г.

Обявление   – Публикувано на 04.03.2017г.

Решение –Публикувано на 04.03.2017г.

челна страница –   Публикувано на 04.03.2017г.

Проект на договор   – Публикувано на 04.03.2017г.

Информация за обекти 2016   – Публикувано на 04.03.2017г.

Техническа спецификация   – Публикувано на 04.03.2017г.

Протокол 1 – Публикувано на 31.03.2017г.

Протокол 2 – Публикувано на 31.03.2017г.

Протокол 3 – Публикувано на 10.04.2017г.

Решение  – Публикувано на 13.04.2017г.

Доклад – Публикувано на 10.04.2017г.

договор – Публикувано на 16.05.2017г.

Комисията определя дата и час за публично отваряне на запечатаните, непрозрачни пликове с надпис “Предлагани ценови параметри” на допуснатите участници, а именно – 05.04.2017г., 10:00 часа в стая 4, ет.2, находяща се в административната сграда на дружеството – гр. Исперих, ул. “Боровец” №1 (Публикувано на 31.03.2017г.)