Blog

Доставка на нетна активна електрическа енергия и координиране на балансираща група за обекти на „В и К” ООД гр.Исперих

Документация

ЕЕДОП – образец

образци на документи

Обявление

Решение

челна страница

Проект на договор

Информация за обекти 2016

Техническа спецификация

 

Протокол 1

Протокол 2

Протокол 3

Решение

Доклад

договор

 

Комисията определя дата и час за публично отваряне на запечатаните, непрозрачни пликове с надпис “Предлагани ценови параметри” на допуснатите участници, а именно – 05.04.2017г., 10:00 часа в стая 4, ет.2, находяща се в административната сграда на дружеството – гр. Исперих, ул. “Боровец” №1 (Публикувано на 31.03.2017г.)